srpanj 24, 2018

עמותת ידידי עתידים

תואר הנדסאי בשילוב תעשיה: כיתה חד/דו/רב מעסיקית. מיזם משותף עם משרד העבודה
srpanj 24, 2018

מכללה טכנולוגית רופין

תוכנית צמצום נשירה בלימודי הנדסאים, מגמת מכונות וחשמל
srpanj 24, 2018

מכללה טכנולוגית אורט רחובות

תוכנית צמצום נשירה בלימודי הנדסאים, מגמת מכונות וחשמל-
veljača 20, 2019

מכללה טכנולוגית אורט קריית ביאליק

תוכנית צמצום נשירה בלימודי הנדסאים, מגמת הנדסה אזרחית וחשמל
srpanj 24, 2018

הפורום הציבורי למען כפרי הנוער, משרד החינוך ושותפים פילנתרופים

מיזם חינוך טכנולוגי בכפרי נוער, תמיכה במגמות טכנולוגיות עד תואר הנדסאי
srpanj 24, 2018

ארגון הזנק לעתיד

פיתוח מודל להוראת המתמטיקה להנדסאים- תוכנית הזנק הנדסאים
srpanj 24, 2018

חברת גול ורשת אורט

קורסים מקוונים בלימודי הנדסאים במכונות וחשמל ופתרון בחינות
veljača 20, 2019

ארגון מעוז

תוכנית למנהלי מכללות טכנולוגיות בשיתוף משרד העבודה
srpanj 24, 2018

ארגון מונא חלל לשינוי, מג’דל כרום

למידה בשילוב התנסות אצל מעסיק להנדסאים, תוכנית סטרטר, מה”ט ותבת