24 srpnja, 2018

עמותת ידידי עתידים

תואר הנדסאי בשילוב תעשיה: כיתה חד/דו/רב מעסיקית. מיזם משותף עם משרד העבודה
24 srpnja, 2018

מכללה טכנולוגית רופין

תוכנית צמצום נשירה בלימודי הנדסאים, מגמת מכונות וחשמל
24 srpnja, 2018

מכללה טכנולוגית אורט רחובות

תוכנית צמצום נשירה בלימודי הנדסאים, מגמת מכונות וחשמל-
20 veljače, 2019

מכללה טכנולוגית אורט קריית ביאליק

תוכנית צמצום נשירה בלימודי הנדסאים, מגמת הנדסה אזרחית וחשמל
24 srpnja, 2018

הפורום הציבורי למען כפרי הנוער, משרד החינוך ושותפים פילנתרופים

מיזם חינוך טכנולוגי בכפרי נוער, תמיכה במגמות טכנולוגיות עד תואר הנדסאי
24 srpnja, 2018

ארגון הזנק לעתיד

פיתוח מודל להוראת המתמטיקה להנדסאים- תוכנית הזנק הנדסאים
24 srpnja, 2018

ורשת אורט

קורסים מקוונים בלימודי הנדסאים במכונות וחשמל ופתרון בחינות חברת גול
20 veljače, 2019

ארגון מעוז

תוכנית למנהלי מכללות טכנולוגיות בשיתוף משרד העבודה
24 srpnja, 2018

ארגון מונא חלל לשינוי, מג’דל כרום

למידה בשילוב התנסות אצל מעסיק להנדסאים, תוכנית סטרטר, מה”ט ותבת