July 24, 2018

עמותת ידידי עתידים

תואר הנדסאי בשילוב תעשיה: כיתה חד/דו/רב מעסיקית. מיזם משותף עם משרד העבודה
July 24, 2018

מכללה טכנולוגית רופין

ביחד להצלחה – תוכנית צמצום נשירה בלימודי הנדסאים, מגמת מכונות וחשמל
July 24, 2018

מכללה טכנולוגית אורט רחובות

ביחד להצלחה – תוכנית צמצום נשירה בלימודי הנדסאים, מגמת מכונות וחשמל
February 20, 2019

מכללה טכנולוגית אורט קריית ביאליק

ביחד להצלחה – תוכנית צמצום נשירה בלימודי הנדסאים, מגמת הנדסה אזרחית וחשמל
July 24, 2018

הפורום הציבורי למען כפרי הנוער, משרד החינוך ושותפים פילנתרופים

מיזם חינוך טכנולוגי בכפרי נוער, תמיכה במגמות טכנולוגיות עד תואר הנדסאי
July 24, 2018

ארגון הזנק לעתיד

פיתוח מודל להוראת המתמטיקה להנדסאים- תוכנית הזנק הנדסאים
July 24, 2018

ורשת אורט

קורסים מקוונים בלימודי הנדסאים במכונות וחשמל ופתרון בחינות חברת גול
February 20, 2019

ארגון מעוז

תוכנית למנהלי מכללות טכנולוגיות בשיתוף משרד העבודה ומשפחת ברונצקי
July 24, 2018

ארגון מונא חלל לשינוי, מג’דל כרום

למידה בשילוב התנסות אצל מעסיק להנדסאים, תוכנית סטרטר, מה”ט ותבת